Культурний туризм

 

 

 

E-Learning Training Courses Developed and Introduced in the Framework of the TEMPUS Project 158739-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES WeNeT

 

Name of Higher Education Institution:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

 

Date of introduction of the module/course

01.12.2011

 

 

Internet address of the module/course

http://wenet.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cou=1

 

Guest Entrance:

 

User Name:

Login: EUcommicion

Password:

Password: yUX49rub

DESCRIPTION OF  THE MODULE

TITLE OF THE MODULE

Code

 

Культурний туризм

 

 

Teacher(s)

Department

Coordinating: Великочий В.С.
Others: Оришко С.П.
              Орлова В.В.
              Кіндрачук Н.М.

кафедра туризмознавства і туристичних спеціалізацій
кафедра туризмознавства і туристичних спеціалізацій
кафедра туризмознавства і туристичних спеціалізацій
кафедра туризму і краєзнавства

Study cycle

Level of the module

Type of the module

108

 

тренінг

Form of delivery

Duration

Langage(s)

Дистанційне навчання

3 місяці

українська

Prerequisites

Prerequisites:

Co-requisites (if necessary):

 

Credits of the module

Total student workload

Contact hours

Individual work hours

3

108

36

72

Aim of the module (course unit): competences foreseeen by the study programme

Мета курсу  полягає в:

 • комплексному розкриті теоретичних, практичних та методологічних аспектів історико-культурної спадщини народів, які населяють Карпатський регіон;
 • розширенні сфери знань щодо популяризації культурного туризму та приваблення туристів;
 • розгляді питань організації заходів культурно-масового, спортивного характеру, які спрямовані на збереження культурної спадщини та  традицій, звичаїв, що притаманні цьому краю.

У результаті засвоєння теоретичних та практичних знань слухач повинен знати:

 • сутність базових понять і термінів курсу;
 • основну нормативно-правову базу з питань розвитку культурно-пізнавального туризму;
 • складові  культурного туризму;
 • особливості історико-культурної спадщини народів, які населяють Карпатський регіон;
 • специфіку національної кухні, народних свят, традицій, обрядів поляків, румунів, словаків, угорців, українців;
 • об’єкти культурної спадщини країн регіону;
 • основні закономірності розвитку культурного туризму краю загалом і кожного регіону зокрема;
 • заходи щодо популяризації культурного туризму;
 • сучасні тенденції розвитку туристичних центрів;
 • методику організації та проведення фестивалів;
 • історію розвитку фестивального туризму.

Слухач повинен вміти:

 • характеризувати природно кліматичні умови кожного регіону Карпат;
 • складати історичну характеристику;
 • оцінювати об’єкти культурної спадщини;
 • аналізувати  історико-культурну спадщину народів Карпатського регіону;
 • формувати комплекс заходів, спрямованих на популяризацію культурно-пізнавального туризму;
 • розробляти конкурентні пропозиції, щодо організації та проведення масових заходів;
 • визначати перспективні напрями  розвитку культурного туризму.

Learning outcomes of module (course unit)

Teaching/learning methods

Assessment methods

 

Підвищення кваліфікації в галузі туризму

Електронний курс для дистанційного навчання

Тестування,
індивідуальна


 

Themes

Contact work hours

Time and tasks for individual work

Lectures

Consultations

Seminars

Practiacl work

Laboratory work

Placements

Total contact work

Individual work

Tasks

1. Карпатський Єврорегіон: загальна характеристика

4

1

 

 

 

 

 

7

Tests

2. Історико-культурна спадщина як основа пізнавального туризму і мотиватор зацікавленості туристів

4

1

 

 

 

 

 

7

Tests

3. Культурний туризм: структура і складові

4

1

 

 

 

 

 

7

Tests

4. Туристичний центр як об’єкт і суб’єкт культурно-пізнавального туризму

4

1

 

 

 

 

 

7

Tests

5. Характеристика історико-культурної спадщини Карпатського регіону України

2

1

 

 

 

 

 

5

Tests

6. Характеристика історико-культурної спадщини Карпатського регіону Словаччини

2

1

 

 

 

 

 

5

Tests

7. Характеристика історико-культурної спадщини Карпатського регіону Польщі

2

1

 

 

 

 

 

5

Tests

8. Характеристика історико-культурної спадщини Карпатського регіону Угорщини

2

1

 

 

 

 

 

5

Tests

9. Характеристика історико-культурної спадщини Карпатського регіону Румунії

2

1

 

 

 

 

 

5

Tests

10. Фестивалі – масові заходи популяризації культурного туризму

4

1

 

 

 

 

 

7

Tests

11. Заходи просування як явище розвитку та популяризації культурного туризму

6

1

 

 

 

 

 

7

Tests

Iš viso

36

11

 

 

 

 

 

61

 

Assessment strategy

Weight in %

Deadlines

Assessment criteria

Тести альтернативного вибору

33 %

 

Менше 50 % правильних відповідей – незадовільно
50-69 % - задовільно
70-89 % - добре
90-100 %  - відмінно

Тести одиничного вибору

67 %

 

Менше 50 % правильних відповідей – незадовільно
50-69 % - задовільно
70-89 % - добре
90-100 %  - відмінно

 

 

 

 

 

Author

Year of issue

Title

No of periodical or volume

Place of printing. Printing house or intrenet link

Compulsory literature

Александрова А.Ю.

2004

Международный туризм

340 с.

М. : ЭКМОС

Великочий В.С.

2011

Івано–Франківщина туристична : навчально-методичне видання

120 с.

Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Вечерський В.В.

2008

Українські дерев'яні храми

271 с.

К. : Наш час

Владимирська Г. О.

2006

Реклама : Навчальний посібник

332 с.

К. : Кондор

Воронкова В. Г.

2008

Маркетинг соціальних послуг

580 с.

К. : Кондор

Горішевський П.А., Красій Р.П.

2002

Туроператорська та турагентська діяльність

391 с.

Івано-Франківськ :  Полум’я

Данильчук В.Ф.

2003

Світовий ринок послуг тур бізнесу

146 с.

К. : Генеза

Дихтль Е.

2005

Практический маркетинг

255 с.

М. : Высшая школа

Дмитрук О.Ю.

2004

Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу : Навч. посібник. – 2-ге вид, переробл. і доп.

192 с.

К. : Альтерпрес

Днепровой А.

2007

Наука участия в туристических выставках

15 сентября (№18)

Туринфо

Дроздов А.В.

2005

Основы экологического туризма : Учебное пособие

271 с.

М. : Гардарики

Емельянов Б.В.

2004

Экскурсоведение : Учебник. – 5-е изд.

216 с.

М. : Советский спорт

Жукова М.А.

2004

Индустрия туризма: менеджмент организации

200 с.

М. : Финансы и статистика

Зашкільняк Л., Крикун М.

2002

Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів

753 с.

Львів : Вид-во ЛНУ

Кабушкин Н.И.

2004

Менеджмент туризма

409 с.

Минск : Новое знание

Каурова А.Д.

2004

Организация сферы туризма : Учебное пособие

320 с.

М.–Санкт-Петербург : «Издательский дом Герда»

Кифяк В.Ф.

2003

Організація туристичної діяльності в Україні

300 с.

Чернівці : Книги-ХХІ

Панкова Є.В.

2003

Туристичне краєзнавство : Навч. посібник

352 с.

К. : Альтерпрес

Петранівський В.Л., Рутинський М.Й.

2006

Туристичне краєзнавство : Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Д. Заставного

575 с.

К. : Знання

Саак А.Э., Пшеничных Ю.А.

2007

Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме

480 с.

М.–Санкт-Петербург :  ПИТЕР

Саак А.Э., Пшеничных Ю.А.

2007

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : Учебное пособие

512 с.

М.–Санкт-Петербург :  ПИТЕР

Савчук Б.П.

2010

Туристичне країнознавство: Європа : Навч. посіб.

242 с.

Івано –Франківськ : [б. в.]

Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю.

2005

Історія туризму : Навч. посібник

320 с.

К. : Альтерпрес

Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А.,
Олексійко М.М.

2004

Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посібник

166 с.

К. : Кондор

Федорченко В.К.

2004

Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : [Монографія]

472 с.

К. : Видавничий Дім “Слово”

Христов Т.Т.

2003

Религиозный туризм : Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений

288 с.

М. : Издательский центр “Академия”

 

1999

Коротка історія Чехії і Словаччини / За ред. проф. П.С. Федорчака

170 с.

Івано-Франківськ : Плай

 

1991

Краткая история Венгрии

608 с.

М. : Наука

 

1987

Краткая история Румынии: с древнейших времен до наших дней

542 с.

М. : Наука

 

2005

Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв : Посібник / Під ред. В.С. Великочого, Н.П. Гасюк

64 с.

Івано-Франківськ : Плай

 

2010

Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 2 : Матеріали науково-практичної конференції “Стан розвитку екскурсійного обслуговування та проблеми управління рекреаційним комплексом Прикарпаття” (Івано-Франківськ–Яремче, 20–22 грудня 2010 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; голова редколегії В.М. Клапчук.

244 с.

Івано-Франківськ : Фоліант

 

2010

Релігійний туризм: термінологічний словник-довідник / автор-упорядник Т. Божук

152 с.

Львів : Український бестселер

Greg Richards (editor)

2007

Cultural Tourism: Global And Local Perspectives

372 p.

NY : The Haworth Press

Jedrysiak Tadeusz

2008

Turystyka kulturowa

150 p.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Additional literature

Головацький Я.

2011

Мандрівка по Галицькій та Угорській Русі (описана в листах до приятеля у Львові) / Упорядн. У. Скальська

127 с.

Івано-Франківськ : ГРАНЬ

Кугутяк М.В.

2007

Кам’яні старожитності Космача

100 с.

Івано-Франківськ : Лілея-НВ

Мельник В.

2007

Сакральне мистецтво Галичини XV–ХХ століть в експозиції Івано-Франківського художнього музею : Путівник-каталог

224 с.

Івано-Франківськ : Лілея-НВ

Собашко В.

2006

Гірськими стежками Карпат. Прикарпаття : Довідник-путівник

297 с.

Івано-Франківськ : Лілея-НВ

Федорченко В.К.,
Дьорова Т.А.

2002

Історія туризму в Україні

195 с.

К. : Вища школа

Юрківський В.М.

1999

Країни світу : Довідник

368 с.

К. : Либідь

 

 

Гори Гуцульщини: Путівник, який об’єднує / Ред. Анджей Вєльоха

224 с.

Краків : Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК

 

2009

Сім чудових місць Снятина… і ще багато, багато чудових місць / За ред. В. Карого

84 с.

Снятин : Прут Принт

 

2007

Туристична освіта України в європейському вимірі : Матеріали Першого міжнародного українсько-польського наукового семінару (Івано-Франківськ–Яремче, 21–24 травня 2007 р.)

136 с.

Івано-Франківськ–Яремче : [б.в.]

 

 

9 доводов в пользу интернет PR [Електронний ресурс]

№ 6.

www.biztimes.ru
Новости турбизнеса

 

 

Projekt “Opracowanie regionalnych produktów turystyki kulturowej w Wielkopolsce i ich promocja”

 

http://www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl/

 

 

Turystyka Kulturowa – naukowe czasopismo internetowe

 

www.turystykakulturowa.org/

 

 

 

E-Learning-Weiterbildungsnetzwerk im Tourismus (Belarus, Georgien und Ukraine)Украина 01010 г. Киев., ул. Суворова 1. тел. (044) - 280-99-51