Технология туристской деятельности

 

E-Learning Training Courses Developed and Introduced in the Framework of the TEMPUS Project 158739-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES WeNeT

 

Name of Higher Education Institution:

Kyivl  University of Tourism Economics and Law (Kyiv, Ukraine)

 

 

Date of introduction of the module/course

December 2011

 

 

Internet address of the module/course

http://wenet.kutep.ua/

Guest Entrance:

Registration for the site

User Name:

-

Password:

-

DESCRIPTION OF  THE MODULE

TITLE OF THE MODULE

Code

Технология туристской деятельности

 

Teacher(s)

Department

Coordinating: Irina Minich
Others: Ludmila Gribova

Faculty of tourism, hotel and restaurant business

 

Study cycle

Level of the module

Type of the module

 

On the basis of Bachelor's and Master

Training

Form of delivery

Duration

Langage(s)

Дистанционная

72 hours

Украинский

Prerequisites

Prerequisites: Registration for the site

Co-requisites (if necessary): ID

 

Credits of the module

Total student workload

Contact hours

Individual work hours

2 credits

72 hours

46 hours (on line)

26 hours

Aim of the module (course unit): competences foreseeen by the study programme

 • вивчення  теоретичних засад туристської діяльності шляхом з’ясування її форм, видів та типів;
 • ознайомлення з професійною туристською термінологією;
 • вивчення функцій туризму та факторів його розвитку;
 •  розкриття сутності основних, допоміжних та обслуговуючих технологічних процесів, за допомогою яких здійснюється туристська діяльність;
 • ознайомлення з різними системами класифікації готелів в різних країнах, технологією приймання та розміщення в готелях;
 • з’ясування  туристських категорій послуг харчування.

 

Learning outcomes of module (course unit)

Teaching/learning methods

Assessment methods

 • Знати:
 • сутність туризму як соціально-економічного явища;
 •  визначення основних туристських  термінів;
 • особливості туризму як процесу і результату;
 • особливості туризму як сфери зайнятості населення;
 • особливості туризму як сфери економіки.

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

 • Знати:
 • природно-географічні, культурно-історичні,  економічні,  соціальні функції туризму;
 • значення демографічних,  політико-правових,  технологічних та екологічних функцій туризму

Вміти :

 • визначати вплив різноманітних  факторів (економічних, політичних, соціальних тощо) на розвиток туризму

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

 • Знати:
 • основні класифікаційні системи туризму;
 • форми, види та типи туризму;
 • характеристику основних типів туризму в залежності від мети подорожі.

Вміти:

 • використовувати типологію туризму при формуванні турів.

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

 • Знати:
 • структуру технології та технологічних складових ;
 • характеристику  основних,обслуговуючих та допоміжних технологічних процесів; 

Вміти :

 • структуризувати роботу туристичної компанії у відповідності до технологічних складових

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

5. Знати:

 • структуру основного технологічного процесу виробництва туристських послуг;
 • особливості проектування туристських послуг;
 • технологічну документацію, що супроводжує процес виробництва туристських послуг;
 • особливості формування програми перебування та програми обслуговування;
 • основні принципи формування туристських маршрутів.

Вміти:

 • формувати пакет технологічних документів нового туристського продукту

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

 • Знати:
 • технологію формування збутової мережі;
 •  ринкові канали просування туристського продукту
 • не рекламні методи просування туристського продукту

Вміти:

 • організовувати власну збутову мережу з урахуванням технологічних складових

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

 • Знати:
 • структуру основного технологічного процесу споживання туристських послуг;
 • технологію гостинності;
 • туристські процедури;
 • технологію після продажного обслуговування.

Вміти:

 • формувати технологічну документацію;
 • формувати систему контролю якості туристських послуг.

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

 • Знати:
 • форми, види та типи засобів розміщення;
 •  класифікацію засобів розміщення за рівнем комфорту;
 •  зарубіжний досвід класифікації засобів розміщення;
 • технологію виробництва готельних послуг

 Вміти:

 • визначати вартість послуг розміщення з урахуванням розрахункової години;
 • визначати перелік додаткових послуг з урахуванням рівня комфорту.

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

 • Знати:
 • категорії послуг харчування в туризмі;
 • види меню для туристів;
 • технологія обслуговування гостей в номерах готелю

Вміти:

 • визначати перелік послуг у відповідності до туристських категорій послуг харчування.

E-Learning,
Individual work

Quantitative methods of evaluation (in points)

 

 

 

 

 

Themes

Contact work hours

Time and tasks for individual work

Lectures

Consultations

Seminars

Practiacl work

Laboratory work

Placements

Total contact work

Individual work

Tasks

1. Загальні поняття туризму. Терміни та визначення

2

1

 

 

 

 

3

2

Tests

2. Функції туризму та фактори його розвитку

2

1

 

 

 

 

 

2

Tests

3. Класифікація туризму

2

1

 

 

 

 

3

2

Tests

4.Поняття технології та технологічних процесів

2

1

 

 

 

 

 

2

Tests

5. Основний технологічний процес виробництва туристських послуг

4

1

 

4

 

 

4

2

Tests

6.Основний технологічний процес реалізації туристських послуг

2

1

 

 

 

 

2

2

Tests

7. Основний технологічний процес споживання туристських послуг

2

1

 

 

 

 

2

2

Tests

8.Технологія надання послуг розміщення

2

1

 

3

 

 

2

2

Tests

 9.Туристські категорії послуг харчування

2

1

 

 

 

 

 

2

Tests

The total control

 

 

 

 

 

 

2

 

Total tests

Total

20

9

 

7

 

 

18

18

 

Assessment strategy

Weight in %

Deadlines

Assessment criteria

Tests
Total tests

70
30

В течение 2-х месяцев после регистрации

60 - 100 баллов

Author

Year of issue

Title

No of periodical or volume

Place of printing. Printing house or intrenet link

Compulsory literature

Закон України

2003

Про туризм

 

rada.gov.ua

Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю.

2004

Менеджмент туризму. Туроперейтинг

288 с.

К.: Альтерпрес

Любіцева О.О.

2005

Ринок туристичних послуг: геопросторові аспекти

436с.

К: Альтерпрес

Під. заг . ред. проф. В.К. Федорченка

 

Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів

640 с.

К.: Юрінком Інтер

Федорченко В.К., Мiнiч I. M .

2000

Туристський словник-довідник

160 с.

К.: Дніпро

За ред. проф. В.К. Федорченка; автори: Л.Г. Лук’янова, Т.Т.Дорошенко, І.М. Мініч.

2001

Уніфіковані технології готельних послуг

237 с.

К.: Вища школа

Additional literature

Зорин И.В., Квартальнов В.А.

1999

Туристский терминологический словарь: справочно-методическое пособие

664 с.

М.: Советский спорт

Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж.

1998

Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для вузов

787 с

М.: ЮНИТИ

Ильина Е. Н.

2000

Туроперейтинг: организация деятельности

256 с.

М.: Финансы и статистика

Кусков А.С., Голубева В.JI.

2009

Туроперейтинг: учебник

400 с.

- М.: ФОРУМ

Чудновский, М.А.

2006

Информационные технологии управления в туризме

104 с.

М.: КНОРУС

Ушаков Д.С.

2005

Технолгии выeздного туризма

384 с.

Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ»

 

 

 

 

 

E-Learning-Weiterbildungsnetzwerk im Tourismus (Belarus, Georgien und Ukraine)Украина 01010 г. Киев., ул. Суворова 1. тел. (044) - 280-99-51